Mandag - torsdag: 6.30 - 16.00

Fredag:                    6.30 - 14.00

​Tlf.: ​ 40 45 20 07

E-mail: gvg@mail.dk 

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

​​

1. Anvendelse

Disse almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2.​ Tilbud

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudets datering.

3.​ Priser

​Alle priser er dagspriser excl. afgift og moms.

Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden fir de terminer, der er anført med hensyn til acceptfrist og leveringsfrist.

Hvis intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne:

frit læsset på lastvogn på vore værker.er der truffet særlig aftale om vor forsendelse af varen (frit tilkørt), leveres varen så nær brugsstedet, som en fuldlastet lastbil bekvemt kan køre.

Såvel pris som kvantum er baseret på opmåling ved læsning på værket.

Ved salg ab værk anses varen leveret, når den er læsset på vogn.

Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen leveret, når den er aflæsset på modtagerpladsen.

Såfremt strejke, lock-out, andre force majeure eller særlige vejrlig gør produktionen o vore værker eller transport fra disse umuligt eller uforholdsmæssig bekostelig, udsættes leveringen uden ansvar for os for et tidsrum, der svare til den tid, hindringen har haft virkning. Køber må straks ved modtagelse sikre sig. at materialet opfylder aftalte kvalitetskrav.

​​Ansvar og skader eller tab som følge af leverede varer behæftet med mangler begrænset til varens værdi inkl. transportomkostninger, for så vidt andet maksimumbeløb ikke fastsat.

Hvis købers betalingsevne forringes væsentligt efter aftalens indgåelse og inden levering, er sælger berettiget til at forlange kontant betaling. Ved mangler skal leverandøren omgående underrettes mundtligt efterfulgt af en skriftlig reklamation.

​4.​Ordrer

En salgsaftale er først bindende for os, når sælger har afgivet skriftlig ordrebekræftelse.

5.​Levering

6.​Modtagelse

1.​

Ansvar for manglersælgers ansvar for mangler ved leverance ophører 5 år efter leveringen til køberen. ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

2.

Betalingsåfremt ingen specielle betalingsbetingelser er aftalt, betales senest 30 dage efter leveringsmånedens udløb. sker betaling ikke rettidig er sælger berettiget til at beregne morarenter, indtil betaling sker.​

Skal vi ringe dig op? ​

Udfyld formularen og vi kontakter dig.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firma

VESTER'S GRUSGRAV ApS

​​CVR: 87748111

Følg os på Facebook  »

Kontakt

Tlf.: 40 45 20 07

​E-mail: gvg@mail.dk​​

Her finder du os

​Røddingvej 24

8830 Tjele

Vi hører sammen med: ​